การอบรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง”หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 ต.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายทรงพล สมภาค รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการจัดการอบรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง”หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คณะครูปฐมวัยชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ คณะครูศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ