ขนาดตัวอักษร

บุคลากร

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

นายทรงพล สมภาค
รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอำนวยการ

นางศราวรรณ อิศรมงคลรักษ์
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวภควรรณ ไชยอุดม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวมีนา เศรษฐบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภัทรพล มนึกคา
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางทิพวาห์ หนองคู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอลิศา ถิ่นเซโปน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนภัสนวพร บุญเชิด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภราดร แสงแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
นางธัญวรัตน์ เค้าทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิภาพร จันทร์เภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเพ็ญพิชญาษ์ สังข์วงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวคณิตตา บุปผาชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจิรพงศ์ ร่วมทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายสนิท เชื้อสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางอำพันธ์ สายสิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกรวิภา สมงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรมิดา สัตยากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศุภัทรชัย วรธรรมปัญญา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอภิรนันท์ พลศักดิ์
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายชนัญชิดา เถาวัลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายรติกร ดอนประสิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายทิพากร ทีน้ำคำ
ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นายสนั่น เมยท่าแค
ศึกษานิเทศก์
นายสัจจา เจริญศรีเมือง
ศึกษานิเทศก์
นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
ศึกษานิเทศก์
นางอุไรวรรณ โจมภาค
ศึกษานิเทศก์
นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย
ศึกษานิเทศก์
นายธีรภัทร์ ใยแสง
ศึกษานิเทศก์
นายสายันต์ ดวงบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจริยา บวรรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชรมน ทองนิธิภัทร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววรญา ศรชัยญาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวัทรา แท่นสละ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนงนภัส สวนหมาก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวรพีพร กีรติศิวกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

นายนนทน์ธวัฒน์ พิมพ์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวขวัญจิรา อิศรมงคลรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นายกิตติพจน์ สุจิตราวินิจกุล
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
Top