การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560