คู่มือในการดำเนินการย้ายผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนำกรอบรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นหลักและจัดทำแนวทางโดยปรับปรุงห้วงเวลาให้สอดรับกับการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้จัดทำคู่มือการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการเกิดความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอยกเลิกข้อความ “ปัจจุบัน” ในแนวทางการพิจารณาของ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 3.2 (1) และ ข้อ 3.4 (1) ในคู่มือดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเกิดความซัดเจนเป็นไปตามกรอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน