การประชุมการทบทวนกระบวนหลัก (Core Process Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ท่านชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นประธานการประชุมการทบทวนกระบวนหลัก (Core Process Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (end to end process) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนและผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ