การร่วมแถลงข่าวตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ