ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามมติคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เห็นขอบแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 และมอบหมายให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ข้อมูลที่หน่วยจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกัน ซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด

เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานท่านตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ซ้ำซ้อนในสังกัดของท่านโดยสามารถ Download ไฟล์ข้อมูลตรวจสอบความซ้ำซ้อน จากไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างข้อความนี้ ตามสังกัดของท่านและส่งกลับมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผ่าน application Line “กลุ่มประสานงานข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะได้รวบรวมและดำเนินการนำส่งผลการตรวจสอบข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ได้ทราบต่อไป

ลิงค์ Line “กลุ่มประสานงานข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ”

https://line.me/R/ti/g/GUAEcMt1mz

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง