รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 60 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นแบบคำขอตามลำดับชั้นของทางราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง