(ร่างประกวดราคา ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อสนับสนุนการสอนแบบ Active Learning แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง (ร่างประกวดราคา ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อสนับสนุนการสอนแบบ Active Learning แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อสนับสนุนารสอนแบบ Active Learning แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานกิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,184,948 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง