ขนาดตัวอักษร

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ยึดมั่นระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                              คลิ๊ก

  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร                                   คลิ๊ก

  3. การพัฒนาบุคลากร                                                   คลิ๊ก

  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร                     คลิ๊ก

  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ          คลิ๊ก

 

 

Top