แผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อสนับสนุนการสอนแบบ Active Learning แก่สถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อสนับสนุนการสอนแบบ Active Learning แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเรียน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสนับสนุนการสอนแบบ Active Leaming ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง