ขนาดตัวอักษร

กฎกระทรวงศึกษาธิการ

 • การได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 48
  การได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 48
  ดาวน์โหลด
 • กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 46
  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 46
  ดาวน์โหลด
 • แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 46
  แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 46
  ดาวน์โหลด
 • แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 46
  แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 46
  ดาวน์โหลด
 • แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 48
  แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 48
  ดาวน์โหลด
 • แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 46
  แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 46
  ดาวน์โหลด
 • แบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 46
  แบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 46
  ดาวน์โหลด
 • การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 47
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 47
  ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริม ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบฯ พ.ศ.2548
  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริม ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบฯ พ.ศ.2548
  ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม นิเทศการศึกษาของเขตพิ้นที่การศึกษา2548
  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม นิเทศการศึกษาของเขตพิ้นที่การศึกษา2548
  ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 2548
  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 2548
  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2548
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2548
  ดาวน์โหลด
Top